Thursday, February 1, 2018

TƯỞNG NIỆM 50 NĂM
THẢM SÁT TẾT MẬU THÂN HUẾ(1968-2018)
TẠI SAIGON
Xem thêm :
Sadness and sorow