Sunday, August 26, 2018

 
R.I.P
JOHN McCAIN
Mr.Senator-The Vietnam War Hero
 
Phẩm Chất - Lương Tri & Lòng Yêu Nước

Đọc thêm:
HỒI KÝ HỎA LÒ
John Mc Cain

Tuesday, August 21, 2018

Quận Hành Chánh Phú Giáo,Tỉnh Bình Dương (1967)
Toà Hành Chánh Tỉnh Phước Thành(1960)

Monday, August 20, 2018

LIÊN ĐOÀN SINH VIÊN QUÂN SỰ HỌC ĐƯỜNG
 QUỐC GIA HÀNH CHÁNH

Sunday, August 19, 2018

Quận Chợ Gạo 
Tỉnh Định Tường

Saturday, August 11, 2018


Huỳnh Thục Vy : 

  Tôi Là Người Xịt Sơn Lên Lá Cờ 

- Đó Là Quyền Tự Do Biểu Đạt