Tuesday, August 21, 2018

Quận Hành Chánh Phú Giáo,Tỉnh Bình Dương (1967)
Toà Hành Chánh Tỉnh Phước Thành(1960)