Saturday, August 11, 2018


Huỳnh Thục Vy : 

  Tôi Là Người Xịt Sơn Lên Lá Cờ 

- Đó Là Quyền Tự Do Biểu Đạt