Thursday, August 4, 2022

初 秋

不覺初秋夜漸長

清風習習重淒涼

炎炎暑退茅齋靜,

階下叢莎有露光。

孟浩然 

*

Sơ Thu

Bất giác sơ thu dạ tiệm trường,
Thanh phong tập tập trọng thê lương.
Viêm viêm thử thoái mao trai tĩnh,
Giai hạ tùng toa hữu lộ quang.

Mạnh Hạo Nhiên

Chớm Thu

Chớm Thu bất chợt thấy đêm dài, 

Hiu hiu gió thoảng chạnh lòng ai . 

 Cái nóng cũng rời nhà tranh vắng, 

Dưới thềm cỏ gấu đọng sương mai.


Trương Thúy Hậu dịch