Thursday, April 30, 2020


 

  ,
.
,
.


Hồi Hương  

Cố lý cửu vô thân,
Huyên hoa dị tộc nhân.
Hà xứ ngã cô phần.
Vong hồn tuân hắc dạ,Cố quận rặt quân Tàu,
Người thân mất đã lâu.
Hồn ma sầu ủ rũ,
Mộ cũ biết tìm đâu?

Trần Văn Lương
Cali, ngày Quốc Hận 2020

Wednesday, April 29, 2020

Quận  Càng Long
Tỉnh Vĩnh Bình


Hành Trình Một Lá Cờ Bất Khuất


Monday, April 27, 2020

CHỢ KIẾN TƯỜNG

Tuesday, April 14, 2020

 TỈNH PLEIKU
QUẬN LỆ TRUNG
 TRỤ SỞ ỦY BAN HÀNH CHÁNH Xà
HỘI THƯƠNG-HỘI PHÚ
(Xã tỉnh lỵ)