Thursday, April 30, 2020


 

  ,
.
,
.


Hồi Hương  

Cố lý cửu vô thân,
Huyên hoa dị tộc nhân.
Hà xứ ngã cô phần.
Vong hồn tuân hắc dạ,Cố quận rặt quân Tàu,
Người thân mất đã lâu.
Hồn ma sầu ủ rũ,
Mộ cũ biết tìm đâu?

Trần Văn Lương
Cali, ngày Quốc Hận 2020