Tuesday, April 14, 2020

 TỈNH PLEIKU
QUẬN LỆ TRUNG
 TRỤ SỞ ỦY BAN HÀNH CHÁNH Xà
HỘI THƯƠNG-HỘI PHÚ
(Xã tỉnh lỵ)