Wednesday, April 24, 2013

VNCH


Hình ảnh đẹp trước 1975