Sunday, October 6, 2013

Thơ Caubay


Tiễn Võ đại tướng

Sáng nay ngủ dậy mới hay
Tin ông đại tướng đã bay về trời
Nhục vinh thì cũng đã rồi...
Chiến công ông đổi vạn đời dân đen
Sa cơ ông sống phận hèn
Chỉ huy cai đẻ ông bèn xung phong
Ông đi để lại đôi tròng
Một vòng cộng sản, hai vòng tránh thai
Đời ông ngẫm cũng bi ai!

 

 

Caubay
Oct 04, 2013

Facebook/caubaythiem