Sunday, March 29, 2015

US Flag

Luật Florida bắt cờ Mỹ phải được chế tạo trong nước

ALLAHASSEE, Florida (AP) - Hạ Viện Florida hôm Thứ Sáu tranh cãi về một đề luật mang tên “All American Flag Act,” chiếu theo đó mỗi khi chính quyền thành phố, quận hạt và tiểu bang muốn mua cờ Mỹ thì lá cờ đó phải được may tại Hoa Kỳ.
Một người vẫy quốc kỳ Mỹ trong dịp Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz tuyên bố ứng cử tổng thống. (Hình minh họa: AP Photo/Andrew Harnik)


Nhưng một số nhà làm luật cho rằng sự bắt buộc ấy hoàn toàn chống lại ý nghĩa của lá cờ.

Dân Biểu John Tobia (Cộng Hòa-Melbourne) nói, “Để tôi nói cho quí vị nghe điều mà lá cờ không đại diện cho: sự chống chính quyền, chống cạnh tranh, cưỡng bách chính quyền và xài phí tiền thuế của người dân.”
Ông Tobia tiếp, “Do đó điều tôi yêu cầu quí vị nên làm là ủng hộ tư bản chủ nghĩa, ủng hộ Mỹ Quốc. Không ủng hộ đề luật này.”

Nhưng những nhà làm luật khác lại nói, tiền thuế của dân không nên đem tiêu vào những lá cờ may ở những nước khác như Trung Quốc.
Dân Biểu Jimmie Smith, một cựu chiến binh và một dân cử Cộng Hòa đơn vị Inverness, phát biểu, “Khi tôi được giải ngũ từ quân đội, người ta trao cho tôi một lá cờ Mỹ. Điều vinh dự cuối cùng tôi được chính phủ trao cho sẽ là một lá cờ phủ quan tài, và tôi hy vọng lá cờ ấy được may tại Hoa Kỳ.”

Nói gì thì nói, cuối cùng thì đề luật được thông qua với tỉ lệ phiếu chiếm đại đa số là 110-2.
Một đề luật tương tự cũng qua dễ dàng tại Thượng Viện Florida, nơi chỉ gặp một phiếu chống. (TP)