Friday, November 13, 2015

Thơ Trần Văn Lương

殘 秋 短 曲

秋 樹 驅 其 葉,
寒 珠 埋 老 蝶.
路 長 少 屧 歸,
淚 海 誰 能 涉.
 
陳 文 良
 
  Tàn Thu Đoản Khúc
 
Thu thụ khu kỳ diệp,
Hàn châu mai lão điệp.
Lộ trường thiểu tiệp quy,
Lệ hải thùy năng thiệp.
 
  Đoản Khúc Cuối Thu
 
Cây rừng đuổi lá, lá buồn trôi,
Lạnh lẽo lệ vùi xác bướm côi.
Vạn dặm mấy ai người trở bước,
Biển sầu sao vượt được mà nguôi.
 
            Trần Văn Lương
             Cali, 11/2015