Thursday, March 15, 2018


HIỆU KỲ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM
( Presidential flag) ghi 4 chữ :

*

Hiệu kỳ Tổng Thống ( Presidential flag) ghi 4 chữ :

TIẾT-TRỰC TÂM-HƯ (節 直 心 虛 ) nghĩa là
thẳng thắn và đơn giản.
(như đốt tre thẳng(tiết trực) và mắt tre không có gai(tâm hư)

Ý nói lên tính triết lý của công quyền nền Cọng Hòa và cách mạng hành chánh VN