Sunday, June 10, 2018

BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI 
 ĐẶC KHU & AN NINH MẠNG 
tại Saigon & Bình Thuận ngày 10 tháng 6 năm 2018