Thursday, July 12, 2018

TÒA HÀNH CHÁNH TỈNH BA XUYÊN.
SÓC TRĂNG (1967)