Monday, July 22, 2019

Thơ Đặng Hấn


DẶN VỢ

NHỚ LO CƠM DẺO, CANH NGON
NHỚ TRÔNG GIỜ ĐỂ ĐƯA CON ĐẾN TRƯỜNG
ANH ĐI ĐÀM ĐẠO VĂN CHƯƠNG
ĐỂ NGHE NGƯỜI NỌ COI THƯỜNG NGƯỜI KIA.