Sunday, June 21, 2020

Chợ Cá Trần Quốc Toản - Sài gòn 
 (Hình chụp năm 1964)