Tuesday, November 13, 2012

Thơ Chu Vương Miện


LỖI HẸN HÒ
 

trăm năm đã lỗi hẹn hò
m
ười năm còn một con đò chèo chơi
sông sâu bên l
ở bên bồi
sông nay rút ru
ột để trôi cả làng ?
đá dăm tr
ộn lẫn cát vàng
vét bao năm đ
ể làm đàng xe đi
gi
ận nhau chả giải quyết gì
th
ương nhau Bến Cộ xanh rì cỏ loang
c
ầu ngăn bên ngoại hai đàng
b
ắc nam giờ cũng nỗi buồn y nhau
l
ơì thề hồi nớ cầu âu
làm cho m
ực nước Ô Lâu thấp hoài

sao hôm rồi lại sao mai
cũng m
ột ngôi hai phiá trời đông tây
còn ti
ền nắm chặt bàn tay
không ti
ền thì vội bỏ ngay chả cầm
m
ơi về đến nẻo Diên Sanh
có qua La Tr
ữ trầu xanh trầu già
còn gì bãi lúa H
ạnh Hoa
làng Tri B
ưu với lòng ta mấy bờ ?
b
ến à - ba bến ngày thơ
sông Hi
ền Lương lại hai bờ nối nhau
hoá ra d
ư mất cây cầu
Chu Vương Min
@mangvienlong