Wednesday, December 11, 2013

Thơ Phan Huy

Nghĩa Vụ Quốc Tế

Bác vĩ đại ló đuôi chồn Cộng sản
Kể từ ngày lai vãn nước Liên xô
Trong thâm tâm để bán đứng cơ đồ
Ngoài miệng nổ đi tìm đường cứu nước.


Bác làm gì nơi xứ người Xô viết?
Học giáo điều chủ nghĩa Mac Lê nin
Học ngón nghề đồ tể Si ta lin
Để trở thành một ma đầu quốc tế.


Trùm Xô viết bấy giờ đang thắng thế
Mới tiếp thu một đế chế khổng lồ
Như con trăn vừa nuốt trổng con bò
Chưa tiêu hoá cần tay sai hầu hạ.


Hai mươi năm trời từ Âu sang Á
Bác đi làm bổn phận kẻ gia nô
Gieo rắc hận thù, chủ nghĩa tam vô
Phục vụ quan thầy tóm thâu thiên hạ.


Khi tình thế đã hoàn toàn thuận lợi
Theo phân công của quốc tế đệ tam
Bác trở về bịp bợm với dân Nam
Dùng thủ đoạn lên làm vua nửa nước.


Bác vẫn nhớ nhiệm vụ người xung kích
Nơi tuyến đầu của chủ nghĩa tam vô
Mà mục tiêu là chiếm hết cơ đồ
Dâng quốc tế để hoàn thành nghĩa vụ.


Bác phát động cuộc chiến tranh cầm thú
Dìm Miền Nam trong bể máu rừng xương
Quyết xâm lăng dù đốt cả Trường sơn
Người Cộng sản đâu biết gì tổ quốc.


Khi sắp mất bác làm tờ di chúc
Mong về thăm Các mác với Lê nin
Tỏ với thầy với chủ tấm lòng trinh
Phó thác đàn em làm tròn nghĩa vụ.


Nghĩa vụ ấy, đảng ta giờ vẫn giữ
Dù ngày nay quốc tế đã tiêu tan
Nhưng còn kia mười sáu cái cục vàng
Và bốn tốt của quyền huynh thế phụ.


Đảng nơm nớp một lòng lo nghĩa vụ
Là sẵn sàng giao nộp đất ông cha
Là sẵn sàng sát nhập với Trung hoa
Cùng mẫu quốc phục hồi ma Cộng sản.


Phan Huy
@fdfvn