Saturday, November 29, 2014

Thơ Nguyễn Xuân Nghĩa

Chúng ta đang ở đâu ?

Chúng nó chiếm mất đảo của ta rồi!
Chúng nó đổ thêm đất cho đảo to ra
Xây sân bay để có thể dội bom vào nước Úc
Chúng nó giết bao nhiêu chiến sỹ ngày nào giữ đảo
Bao ngư dân “bám biển” theo lời động viên hoa mỹ của lũ cầm quyền
Một phần Bản giốc, mục Nam quan đã mất,
Và còn mất…

Hãy “giữ nguyên trạng”
Câu cải lương của lũ – vì-quyền
(không phải vì quốc gia dân tộc)
“Nguyên trạng” thế nào?
“Nguyên trạng” là không đòi lại mà để nguyên nó chiếm
Là để ngư dân bỏ mất ngư trường
Ai đi ra là bị chúng húc chìm
… và xả súng…

“Nguyên trạng” là gì?
Là để mất đất Nam quan vĩnh viễn
Là để mất thác Bản giốc ngàn đời
“Nguyên trạng” là im đi để chúng đổ đất vào đảo sau “công hàm dâng nước” ,
Đủ rộng sân bay,
Nếu năm 2020…
không làm theo mất ước “ Thành đô”
Chúng ném bom vào Đà nẵng ?

Ôi những vong linh cha ông ngàn xưa giữ đất
Những chiến sỹ giữ đảo của VNCH
Của sau đó dù dưới thời Cộng sản
Những vong linh của người chiến sỹ ngã xuống năm 1979
Ở tiền đồn phía Bắc
(Chưa bao giờ được tri ân một nén nhang)

Ở đâu?
Người Việt Nam quốc nội đâu?
(Hãy nhìn tấm gương từ Hải ngoại)
Sao để quốc gia im lìm như vùng đất chết?
Người Việt Nam quốc nội ở đâu?
Sao sống trên đất của mình mà như sống tạm ở quốc gia kẻ khác?
Rồi người sẽ không đủ tư cách
Để ngẩng cao đầu
Như cộng đồng thời nay đang tị nạn
Rồi người sẽ vật vờ trên khắp hành tinh như dân Di-gan
Làm nghề nhảy nhót, bói bài, mài dao và trộm cắp
Bởi lúc bấy giờ người không đủ năng lượng như người Israen
Cho một “quốc gia khởi nghiệp”

Hãy lo cho tương lai
Mà xuống đường:
“Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam
Lũ vì quyền mà bỏ rơi tổ quốc!”

Ngày 28/11/2014
Nguyễn Xuân Nghĩa
@Facebook.HN