Thursday, February 26, 2015

Tết 2015

Diễn hành Tết Ất Mùi 2015
tại Little Saigon - California - USA.

 
Đại Kỳ VNCH trên đường Sai gòn

Lôi Hổ Hùynh Ngọc Thương
Donator Phi Đòan 219 KL/VNCH
 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California Janet Nguyễn
Đòan Diễn Hành Liên Khóa Sĩ Quan Trừ Bị gồm Calvary Horses, Đại Kỳ Việt Mỹ, Quân Xa, Tóan Quân Kỳ QLVNCH, Trực Thăng UH1, M151A2, M35A2