Monday, December 11, 2023

 Chương 12: Rời Việt Nam

52 năm theo thầy học đạo và phụng sự
– Hồi kí của Sư cô Chân Không
(Đọc đoạn cuối)