Sunday, May 12, 2024

 Nữ sinh trong Đại Nội-Huế


Video : Huế ơi đừng vội đi đâu

Mấy cô áo trắng vô Đại Nội
Dựng hồn xưa thành quách rêu phong
Dấu Thu phai trơ cành hoa đại
Đợi mùa Xuân thay áo cưới hồng.

Hoàng Dung