Sunday, February 22, 2009

張 翠 后 詩


夏懷

鳳 紅 鳳 紅
(鳳 尾 紅 花)
落 花 靡 白 滿 衣
蟬 鳴 奮 發 混 風 吹.

夏 紅 夏 紅 1972 年
驚 胡 啡 傷 印 履
大 路 羣 羣 恐 避 危.

夏 懷 夏 懷
嘆 金 翹 夭 夭 記
鳳 容 兮 今 日 何 爲 ?

夏 懷 離 別 喪 傷 度
萬 古 丹 心 使 淚 詩.

張 翠 后