Thursday, July 5, 2012

Freedom for VN


Em phải sống !

Audio BuiThiMinhHang  -  HuynhThucVi

Tôi xin em đừng tự-thiêu chống cộng
Tổ-quốc cần em sống để đấu tranh
Em chết đi bọn giặc cộng gian-manh
Sẽ đốt pháo vì bớt người chống cộng
Em phải sống để cùng tôi quyết chiến
Đuổi giặc Tầu và Việt-cộng vô nhân
Em phải sống để còn cứu nhân dân.
...
Thoát vuốt nanh của bầy ma quỷ đỏ
Em phải sống khi giặc Tầu đầy ngõ
Chúng lăm le nuốt sống nước Việt ta
Bọn giặc Hồ chỉ quỳ lạy China
Phải loại chúng nếu không thì chết hết!

Em phải sống và xin đừng mỏi mệt
Cuộc đấu-tranh sẽ còn lắm cam go
Nếu có em cùng chèo chống con đò
Thì nước Việt sẽ qua cơn ác-mộng...

Tú Ba-Đình

Hànội.4-7-2012
(Khẩn gởi Bùi Thị Minh Hằng
106 Lê Hồng Phong, P.4; Tp Vũng-Tầu
ĐT: 01688809350)

@facebook/BH