Saturday, January 26, 2013

Calligraphy

 
Thư pháp
DU VIÊN BẤT TRỊ
 
Huỳnh Chương Hưng
 

Phiên âm

Du viên bất trị

Ưng lân kịch xỉ ấn thương đài
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai
Xuân sắc mãn viên quan bất trú
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
Diệp Thiệu Ông
 
Dịch nghĩa
 
Đến vườn chơi không gặp được chủ nhân
Có lẽ chủ nhân khu vườn sợ gót giày của khách giẫm lên đám rêu xanh,
Chớ sao mà gõ cửa hồi lâu chẳng thấy ai ra mở.
Khắp cả vườn sắc xuân tràn ngập không ngăn lại được,
Nên đã có một cành hạnh đỏ vượt ra khỏi tường.
 
Dịch thơ
 
Đến vườn chơi không gặp được chủ nhân
Gót giày nào nỡ giẫm rêu phai
Cửa gõ hồi lâu chẳng thấy ai
Vườn ngập sắc xuân ngăn chẳng nổi,
Một cành hạnh đỏ vượt ra ngoài.


Huỳnh Chương Hưng
Phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ:
Quy Nhơn, tháng 4/2012
@huynhchuonghung - diepthich