Thursday, June 12, 2014

thơ chuvưongmiệnĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC

rừng cờ rừng biểu ngữ
rừng ngươì Việt Nam đi biểu tình
đả đảo bọn Trung Quốc
đả đảo bọn bành trướng Bắc Kinh
giặc Tàu trước sau như 1
làm thinh.

kẻ soạn văn thư dâng đất
đứa soạn công hàm hiến đảo
chúng ông [ Ba Tàu ] đâu có chiếm ?
chỉ nói láo
thực dân Pháp đô hộ 90 năm
đuổi đuợc Tây mũi lõ xâm lăng
chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà
nợ Tàu 900 tỉ


mặt tiền là Cách Mạng
mặt hậu là con điếm
70 năm toàn nói dối
chả khác gì ? lưu manh
hữu nghị lưỡng lợi
16 chữ vàng
ông Tàu ngôì xực ốc
Việt Cộng chụm lửa luộc
và đổ vỏ


70 năm Đảng Bác
đứa nào cũng sẵn sàng
ngửa cả 2 bàn tay
đứa xin đô la
đứa xin vàng bạc


Bây giờ chúng nó bán đảo
và bán đất
mơi sau thì thế hệ con cháu
đánh mà dành lại
trước và sau
có cái gì ? mà mất ?


chuvươngmiện