Thursday, April 6, 2017

Người dân Hà Tỉnh mang khan tang
xuống đường tuần hành kỷ niêm 1 năm cá chết
(6.4.2016 – 6.4.2017)

 


Xem thêm :