Saturday, May 6, 2023

 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHUYỆN VÔ TÍCH SỰ


Trong các trò lừa đảo của Hồ Chí Minh và đảng CSVN, 9 năm kháng chiến chống Pháp(1946-1954) được đưa lên hàng đầu.

Thật vậy, đó là 1 cuộc chiến tranh hoàn toàn vô ích, không cần thiết.

Đại đa số sĩ phu và tầng lớp nhân dân VN đã sáng suốt không theo chủ trương bạo động chống Pháp của Hồ Chí Minh tay sai cọng sản Nga, Tàu. Tất cả, vì tuân thủ nguyên tắc chống Pháp bất bạo động của nhà yêu nước Phan Châu Trinh và đã bị CS đầu độc, bôi nhọ là tay sai cho Pháp.

Cuộc chiến tranh 9 năm do đảng CSVN chủ xướng đánh Pháp gây ra chết chóc làm 1 triệu người Việt gồm binh lính và thường dân vô tội cùng tài sản bị mất mát, hủy diệt và là hậu quả chia đôi đất nước qua hiệp định Genève ngày 20.7.1954, dẫn đến 20 năm chiến tranh kế tiếp cho đến năm 1975.

7 tháng sau(18.7.1947) ngày Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến(20.12.1946)thì Ấn Độ dành độc lập từ tay đế quốc Anh, qua chủ trương chống thực dân Anh bất bạo động của Mahatma Gandhi. Nếu toàn dân VN sáng suốt không theo Hồ Chí Minh và đảng CSVN, mà theo chủ trương chống thực dân Pháp bất bạo động của Phan Châu Trinh thì, Việt Nam cũng dành độc lập cùng thời với Ấn Độ.

Âm mưu tạo dựng chiến tranh chống Pháp để làm bình phong, mà thực tế thâm độc hơn cả  là thu gom lực lượng, sàng lọc đối tượng, rèn cán chỉnh quân, tiêu diệt các đảng phái quốc gia, phát động chiến dịch vườn không nhà trống, tiêu thổ kháng chiến, cải cách ruộng đất nhằm đấu tranh giai cấp, lập chính quyền chuyên chính vô sản, độc tài đảng trị, xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mẫu quan thầy Liên Xô- Trung Quốc, tiên phong bành trướng chủ nghĩa CS tại Đông Nam Á, đó là quyết tâm của Hồ Chí Minh và đảng CSVN và là tai họa cho dân tộc VN.

9 năm kháng chiến chống Pháp là bài bản từ Trung Quốc, y hệt Mao Trạch Đông thu gom lực lượng gây dựng đảng CS để  đánh Nhật rồi chủ yếu quay sang đánh Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch mà Hồ Chí Minh và đảng CSVN áp dụng, đánh Pháp xong rồi đánh Việt Nam Cọng Hòa trong suốt 30 năm, đặt đất nước dưới chủ nghĩa CS sau đó.

Lê Duẫn nói, ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho cả Liên Xô và Trung Quốc, lời nói xấu xa mà lịch sử không xóa nhòa được.

Tóm lại, nhìn lại lịch sử đau thương của đất nước, mọi người Việt nên suy gẫm và hướng dẫn hậu sinh tránh vết xe cũ, tìm hướng tương lai trong tự do dân chủ.

Chuyện vô tích sự(futility)là chuyện chẳng được ích lợi gì cả, mà còn thiệt hại và 9 năm chống Pháp là tai họa do đảng CSVN gây ra cho nhân dân VN.

Hãy ghi nhớ nằm lòng như thế.

Hoàng Dung