Thursday, May 31, 2018

TÒA HÀNH CHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ 
(Sau mùa Hè đỏ lửa năm 1972)