Sunday, August 26, 2018

 
R.I.P
JOHN McCAIN
Mr.Senator-The Vietnam War Hero
 
Phẩm Chất - Lương Tri & Lòng Yêu Nước

Đọc thêm:
HỒI KÝ HỎA LÒ
John Mc Cain