Tuesday, December 25, 2018

Mùa Hè đỏ lửa
HẢI QUÂN VIET NAM CỌNG HÒA  
và dự tính đổ bộ miền Bắc (Vinh-Hà Tĩnh) của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu  
G.S NGUYỄN TIẾN HƯNG