Tuesday, September 15, 2020

 Tòa Hành chánh tỉnh Kiến Phong (1960)