Tuesday, January 27, 2009

HỌA SĨ LÊ VĂN MIẾN


Năm 1995, nhà xuất bản Thuận Hóa-Huế phát hành cuốn Lê Văn Miến, người họa sĩ đầu tiên, người thầy đầu tiên… của Nguyễn Khắc Phê.
Nhà xuất bản Kim Đồng ở trong nước, trong Mục sách Danh nhân nước Việt, năm 2006 đã xuất bản cuốn Lê Văn Miến - Người họa sĩ đầu tiên. Sách dày 212
trang, cỡ sách (12.5 cm-20.5cm). Giá bán 10.000 VN đồng. Sách viết dành cho trẻ em.

Cả hai cuốn sách trên đều ca ngợi lòng yêu nước cũng như sĩ khí của vị họa sĩ đầu tiên của nền hội họa Việt Nam này. Cho tới nay, mọi người được biết không quá 6 bức tranh mà họa sĩ đã vẽ. Trong đó có bức hình quan Thượng thư và cũng là nhà soạn tuồng Đào Tấn (1845-1907,hình phải).

Các links dưới đây là các bài viết về người họa sĩ yêu nước tiền bối này, nhưng do quan điểm đấu tranh giai cấp của Đề cương văn hóa 1943 của đảng Cọng sản VN, nên khác xa với thực tế


Họa sĩ Việt Nam
Lê Văn Miến: Người họa sĩ đầu tiên
Lê Văn Miến: Họa sĩ sinh bất phùng thời