Tuesday, December 29, 2009

Anti Communism


Biểu Tình phản đối cuộc thi hoa hậu
tuyên truyền cho CSVN tại Nuernberg-Đức
chiều tối ngày 26-12-2009


Đọc thêm: Nuernberg-Đức - 4vietnam.org