Wednesday, December 16, 2009

Cờ Vàng


Nối Cờ Vàng

Đại Kỳ kết hợp lòng son, Add Image
Da vàng, máu đỏ, nước non rạng ngời.
Yêu dân yêu nước trọn đời,
Tự Do Dân Chủ, người người đấu tranh.

Cao Tiêu
30/04/2006