Saturday, December 18, 2010

Võ thuật Việt Nam


Hình Ảnh Lễ Cúng Tổ Tại Boston của Trung tâm
Huấn luyện Võ Cổ Truyền Bình định – Việt Nam
ngày 4 tháng 12 năm 2010Nguồn nguoivietboston