Friday, March 22, 2013

QGHC


HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NAM CALIFORNIA
8051 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
Phone: (714) 891-9996 Email: hoiqghcnamcali@gmail.com

BẢN LÊN TIẾNG
VỀ ĐÒI HỎI THÚC BÁCH THAY ĐỔI CHÍNH TRỊ TẠI VIỆT NAM
Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước,
Xét rằng:
1. Cái gọi là Bản Hiến Pháp 1992 của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thực chất chỉ là Bản Cương Lĩnh chính trị của Đảng; và lá cờ đỏ sao vàng cũng chỉ là cờ của đảng Cộng Sản Việt Nam. Bản hiến pháp và lá cờ đỏ nầy không thể được dùng như một biểu tượng chính thống cho nước Việt Nam. Đây chỉ là trò lừa bịp nhân dân Việt Nam trên 70 năm qua của đảng Cộng Sản Việt Nam mà thôi.
2. Trong suốt thời gian nắm quyền, bằng bạo lực và sắt máu; đảng Cộng Sản Việt Nam đã áp đặt lên đầu dân chúng một chế độ độc tài toàn trị, để cai trị dân ta. Nếu có bất cứ cá nhân hay tập thể nào có ý tưởng muốn thay đổi theo chiều hướng dân chủ đều bị coi là đi chệch hướng và bị đàn áp khốc liệt.
3. Theo quy luật đào thải tự nhiên, cái gọi là hiến pháp của Cộng Sản Việt Nam không thể sửa đổi mà cần phải thay thế, để trả lại quyền tự quyết cho dân tộc.
Vì vậy:

Chúng tôi hoan nghênh và mong mỏi đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục đấu tranh đòi hỏi nhà cầm quyển Cộng Sản Việt Nam:
1. Phải xóa bỏ hoàn toàn cái gọi là bản hiến pháp năm 1992; vì đây là bước đầu tiên để dẫn tới việc giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam.
2. Phải tổ chức một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do bầu Quốc Hội Lập Hiến, có quốc tế giám sát để soạn thảo một bản Hiến Pháp mới phù hợp với trào lưu Dân Chủ cho Việt Nam.
Để đạt mục đích trên, xin đồng bào hãy nhất loạt đứng lên đặc biệt cùng với tuổi trẻ và các tiếng nói dân chủ trong nước không phân biệt giai cấp, tôn giáo, địa phương, hay sắc tộc, và bao gồm cả hàng ngũ bộ đội, công an, công nhân viên nhà nước cùng đồng tình đứng về phía nhân dân yêu nước để giành lại quyền làm chủ thực sự vận mạng của đất nước.
ĐỪNG SỢ HÃI! PHẢI LÊN TIẾNG! PHẢI HÀNH ĐỘNG! ĐỂ CHẤM DỨT ÁCH CAI TRỊ ĐỘC TÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ BẢO VỆ TOÀN VẸN LẢNH THỔ, THOÁT KHỎI THAM VỌNG BÁ QUYỀN CỦA TÀU CỘNG.
Trân trọng kính chào đoàn kết.
Làm tại Little Sàigòn, ngày 13 tháng 3 năm 2013
TM. Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California
Chủ Tịch Ban Chấp Hành Tổng Kiểm Soát Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Trần Ngọc Thiệu Đặng Mạnh Hùng Trần Bạch Thu