Sunday, March 10, 2013

Thơ Caubay Thiem

Tức cảnh
 
Đọc báo  VNexpress 1  -   VNexpress 2
 
Nhớ xưa Bác có vè rằng
"Còn non còn nước còn người
Đánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay"
Chắc rằng Bác hứa lúc say
Nên lời Người cũng gió bay về ngàn
Để nay cầu khỉ bắc ngang
Cũng thu lệ phí, cả làng lội sông
Hứa trăng, hứa cuội, hứa ngông
Mười lần ngày ấy là "Không có gì..."


Caubay Thiem
3/10/2013


@facebook - vnexpress -   laodong   -  hdhqtboston  -  nguyentandung