Sunday, May 11, 2014

May,11.2014 BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỌNG XÂM LƯỢC
Ngày 11 tháng 5 năm 2014
(Hình ảnh chọn lọc tại Saigon và Hà Nội)  


 

 
 

 


Biểu tình tại nhà (công an khóa chốt)
Nguyễn Phương Uyên

 Trịnh Kim Tiến