Wednesday, March 4, 2020

春 夢

新 年 故 土 絕 紅 魔,
大 小 窮 民 處 處 歌.
日 煦 黄 旗 波 勃 勃,
林 寒 白 骨 忽 開 花.

陳 文 良

Xuân Mộng

Tân niên, cố thổ tuyệt hồng ma,
Đại tiểu cùng dân xứ xứ ca.
Nhật hú, hoàng kỳ ba bột bột,
Lâm hàn, bạch cốt hốt khai hoa.


Trần Văn Lương

Giấc Mơ Xuân

Xuân đất nước sạch loài quỷ đỏ,
Dân trẻ già khắp ngõ hát ca,
Cờ Vàng phất phới gần xa,
Rừng xưa xương trắng nở hoa rộn ràng.


Trần Văn Lương
Cali, 1/2020