Monday, March 16, 2020

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN SINH VIÊN 
HỌC VIỆN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH
 Niên Khóa 1969 - 1970

Hình 2 Chị : DTNX và LNK (ĐS 17.B)