Tuesday, March 3, 2020

CẦN LAO NHÂN VỊ CÁCH MẠNH ĐẢNG

(Gọi tắt đảng Cần Lao)

Chủ thuyết Nhân vị
Hoạt động: 1954-1963 

 Tổng bí thư: Ngô Đình Nhu.

Trụ sở chính: Sài Gòn, Việt Nam Cộng hòa
Báo chí : Tuần báo Xã hội 

Tổ chức thanh niên: Đoàn Thanh niên Cách mạng 
Tổ chức phụ nữ: Phong trào Liên đới Phụ nữ
Tổ chức ngoại vi: Phong trào Cách mạng Quốc gia 

Thành viên: 1.386.757người (1962)

Đảng kỳ :


- Màu lục : tượng trưng Cần lao
- Màu đỏ :     -      Cách mạng
- Ba ngôi sao : Cần lao - Cách mạng - Nhân vị

Đảng ca:
Nhân dân Cách mạng Việt Nam