Tuesday, March 3, 2020

ĐẠI VIỆT DÂN CHÍNH ĐẢNG
Còn gọi Hưng Việt Đảng

Đảng kỳ:

Hoạt động 1938 – 1945
Trụ sở : Hà Nội
Báo : Ngày Nay

Chủ tịch: Nguyễn Tường Long
Tổng thư ký: Nguyễn Tường Tam
Dân tộc độc lập,
Dân quyền tự do
Dân sinh hạnh phúc