Monday, May 2, 2016

Thơ Trần Kiêu Bạc
  Còn hoài một câu hỏi
Trái tim cho Quảng Trị
*
Hồng Vân diễn ngâm