Sunday, May 1, 2016

Hà Nội và Saigon biểu
chống Formosa,bảo vệ môi sinh môi trường
ngày 1.5.2016