Thursday, April 13, 2017

Hoàng Kỳ Viêt Nam
 


..."Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh,
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước "...
Anh hùng vô danh - Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy
 
1.- Lâm Ngân Mai : Áo Em chưa mặc một lần . 
 
2.- Trang Lê : Màu áo tôi yêu