Thursday, September 6, 2012

VH.VN

 石澣江
 
石澣江流一棹橫,
夕霞晻曖遠山明。
西風何處吹塵起,
不以年前徹底清。
 
阮勸
 
Thạch Hãn giang
 
Thạch Hãn giang lưu nhất trạo hoành,  
Tịch hà yểm ái viễn sơn minh. 
Tây phong hà xứ xuy trần khởi, 
Bất dĩ niên tiền triệt để thanh.

 
  Nguyễn Khuyến
 
Sông Thạch Hãn
 
Một mái chèo xuôi giòng Thạch Hãn
Mây chiều mờ mịt khuất non xa  
Gió Nam thổi bụi mù đâu tới
Nước hết trong như năm trước qua.
 
Trương Thúy Hậu  dịch