Tuesday, March 15, 2016

R.I.P
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích,
Nhà hoạt động văn hóa,chính trị Việt Nam
Tang Lễ Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích.
tại National Funeral Home ,Virginia-USA ngày 12-3-2016


Xem thêm :