Wednesday, April 20, 2016

BẦU CỬ Ở MỸ
Hillary Clinton thắng cử bầu sơ bộ tại Bang nhà
Democratic Primary
Clinton has won New York.

April.19/2016

 

Xem thêm : nydailynews

@Fb/NQD